Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

งานสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน เข้าตรวจ ATK คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง มอบหมายงานสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน เข้าตรวจ ATK คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

[ 28-03-2565 ] Hits:14

กิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ คลองสวย นำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทัศน คติ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่

   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ คลองสวย นำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทัศน คติ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการกำจัดผักตบชวาเป็นอย่างดี

[ 26-03-2565 ] Hits:27

กิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านเรือนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการต่างๆ

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านเรือนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการต่าง ๆ

[ 24-03-2565 ] Hits:9

กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหาร เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธา

   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย การทำน้ำพริกกากหมู การทำไส้กรอก การทำแหนมหมู การทำน้ำพริกปลาดุก และการทำหมูฝอย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน งบประมาณในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...

[ 01-12-2564 ] Hits:119

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่สำคัญท่องเที่ยวตำบลบุ่งมะแลง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ตำบลบุ่งมะแลง

สถานที่สำคัญท่องเที่ยวตำบลบุ่งมะแลง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ตำบลบุ่งมะแลง มีล่องแพ ต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยว มีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม มีแม่น้ำมูลใส บรรยากาศ สบายตา

[ 13-07-2564 ] Hits:16

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำบลบุ่งมะแลง(ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งมะแลงเหนือ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ่งมะแลงเหนือ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมการล่องแพ กิจกรรมการให้อาหารปลา มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีที่พักโฮมสเตย์ สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว

[ 10-02-2564 ] Hits:7

แหล่งสำคัญของตำบลบุ่งมะแลง

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสงวน จบศรี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงวร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา มีพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ปลูกต้นไม้ยืนต้น มะม่วง มะพร้าว และอีกหลายชนิด มีการพัฒนาดิน เป็นหมอดินอาสาของ อำเภอสว่างวีระวงศ์

[ 13-07-2564 ] Hits:22

ผลิตภันฑ์เด่นของตำบลบุ่งมะแลง (ปลานิลแดดเดียว)

ผลิตภันฑ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างมากของตำบลบุ่งมะแลง ผลิตภัณฑ์นั่นคือ ปลานิลแดดเดียว จุดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์ คือ เนื้อนุ่ม หอมเครื่องสมุนไพรหลายชนิด อร่อย เก็บไว้ได้นาน

[ 12-05-2564 ] Hits:28

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลบุ่งมะแลง (สานก่องข้าวจากต้นไหล)

ก่องข้าวจากต้นไหล เป็นผลิตภัณฑ์เด่นอีกอย่างของตำบลบุ่งมะแลง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากต้นไหล ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ จากแหล่งน้ำ ผู้สูงอายุตำบลบุ่งมะแลง จะใช้เวลาว่างสานก่องข้าว สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

[ 08-03-2564 ] Hits:16

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริหารออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ