Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

   เวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขานุการนายก คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ทำกิจกรรม ร่วมพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงหมู่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลงเยี่ยมผู้กักต้ว บ้านแสงทอง หมู่ 8 บ้านหวายยาวหมู่ 10 บ้านบุ่งมะแลงน้อย หมู่ 12 บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับระชาชนชาวบุ่งงมะแลง ผู้กักต้ว กลุ่มเสี่ยง ติดเชื้อไวรัส โควิด 19

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านเรือนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ราชการต่าง ๆ

   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ คลองสวย นำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทัศน คติ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการกำจัดผักตบชวาเป็นอย่างดี

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายวิฑูรย์ สำราญ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง มอบหมายงานสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน เข้าตรวจ ATK คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย การทำน้ำพริกกากหมู การทำไส้กรอก การทำแหนมหมู การทำน้ำพริกปลาดุก และการทำหมูฝอย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน งบประมาณในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

บริหารออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ