สำนักงานปลัด

นายสุรบดินทร์ อินทะเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล

นางสาวนพมาศ อุพันทา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ใจอารี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร งอกเงิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าสิบตรีธีระพล มนตรีโพธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

-นางสาวปุญญิสา พิลากุล-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางทาริกา คำเชิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นางสาวรุ่งนภา สุวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาพร ไชยวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวไพรวรรณ กุคำไส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางคนึงนิตย์ ลือชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายวิษณุ แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมพงค์ ห่อนิล

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรพล อะเรืองเพชร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)

นายสุรศักดิ์ ทองจันทร์

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายวิฑูรย์ หารสาร

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสำเภาทอง ภาระวงศ์

คนตกแต่งส่วน

นายประมวล ไชยวรรณ

ภารโรง

นางสาวทิพวรรณ ศิริแพทย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ